commitments 02

evolution

文?理?芸の学びを擁する
7学部の「真の総合大学」へ発展。

2022年に国際観光学部(仮称)、2023年に看護学部(仮称)とデータサイエンス学部(仮称)、2024年に社会学部(仮称)の計4学部を新設し、現在の経営学部、教育学部、芸術学部の3学部と合わせて7つの学部を擁する、文?理?芸の一大総合大学へと発展します。

文?理?芸 7学部へ発展
さらに選ばれ続ける大学へ